dilluns, 3 de maig de 2010

Sanejar l'aigua, sanejar l'ACA.

(article inèdit)

Dimecres passat, i com a consequència d'un intens debat substanciat al Ple anterior amb el Conseller Baltasar, el Ple del Parlament va aprovar una Moió (el text de la qual adjunto al capdevall d'aquest article), en la que fonamentalment es fan tres coses: reconèixer implícitament la delicadíssima situació financera de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA, en endavent), dibuixar les línies mestres per sortir d'aquesta situació i -no menys important- ampliar el termini per a la presentació d'al.legacions al Pla de Districte Fluvial de Conca de Catalunya i al Programa que se'n deriva.

El text, inicialment proposat per CiU, va acabar incorporant aportacions tant dels grups que donen duport al Govern, com del grup parlamentari Popular. Assolir un acord a aquestes alçades de la Legislatura, a quatre dies d'unes eleccions i en matèria d'aigua (amb tot el que ha passat al llarg de la present Legislatura), és poc menys que un miracle... És, ara dit molt seriosament, un exercici de responsabilitat per part d'uns i altres. És, en definitiva, intentar facilitar les coses al proper Govern, sigui del signe que sigui (jo espero per raons òbvies que sigui de CiU !), de manera que tingui un marc clar per a prendre decisions,una part de les quals segurament s'hauríen d'haver pres aquesta mateixa Legislatura.

Així mateix, l'acord parlamentari significa poder debatre amb major tranquilitat un document transcendent per a la política de l'aigua com ho és el Pla de Districte Fluvial de Conca de Catalunya, marc i esboç de les línies mestres de la política de l'aigua de la propera dècada. El raonament per allargar-ne el període d'esmenes és ben simple: abans de prendre nous compromisos que de ben segur impactaran severament les finances ja prou depauperades de l'ACA, millor encarrilar la seva delicada situió financera.


Intervenció en defensa de la proposta de CiU sobre l'endeutament de l'ACA i sobre el Pla de districte de conca fluvial de Catalunya:
Intevenció consensuant el text definitiu:

Text íntegre i definitiu de la Moció aprovada al Ple:

1.- L’Agència Catalana de l’Aigua, en tant que administració hidràulica i organisme de conca del Govern de la Generalitat que és, executa les funcions que resulten de la legislació d’aigües de Catalunya i de l’aplicació de la Directiva Marc de l’aigua i les que, en aplicació d’aquest marc normatiu, l’hi encomana el mateix Govern. És per això que cal continuar dotant-la d’instruments financers suficients, estables i duradors en el temps que assegurin la seva estabilitat econòmica i financera.

2.-Definir les bases econòmico-financeres de l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’horitzó 2010-2020, tenint en compte els següents criteris:

- Tendir a l’estabilització i a la posterior reducció gradual del deute, considerat en termes d’apalancament, que ha acumulat per l’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant l’elaboració d’un programa financer a mig i llarg termini.

- Impulsar l’actualització del contracte-programa pel període 2011-2018, per tal de consolidar el marc financer que garanteixi la viabilitat econòmica a llarg termini. Aquesta major implicació financera del Govern de la Generalitat en el finançament de l’administració hidràulica catalana haurà de permetre fer front a les despeses de tipus general i transversal i no associades a la disponibilitat i depuració de l’aigua.
- Finançar les inversions en curs i pendents, d’acord amb el Programa de Mesures, amb càrrec al finançament previst per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en la seva Disposició Addicional 3ª, i en concordança amb el que preveu el Pla Catalunya per a les infraestructures hidràuliques.

- Tendir, de manera concertada amb els agents econòmics i socials, cap al mandat de recuperació de costos que estableix la Directiva Marc de l’Aigua, vetllant per tal que aquest procés, que haurà de ser necessàriament gradual, no afecti a la competitivitat dels sectors productius, ni a la situació de les economies domèstiques, i aplicant les alternatives que comportin major eficàcia i eficiència. Millorar els mecanismes de tarifació social en l’abastament d’aigua domiciliària, per tal de garantir el dret de tota persona a rebre un subministrament d’aigua potable suficient per a cobrir les seves necessitats bàsiques, sigui quina sigui la seva situació econòmica".

3.- Ampliar el període d’exposició pública del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i del Programa que se’n deriva fins a finals de juliol del 2010, atesa la seva complexitat, l’impacte econòmic que se’n deriva, i per tal de disposar d’un període de temps més ampli per al coneixement i debat del seu contingut, i facilitar la participació dels ens i entitats interessades i de la ciutadania en general".

Palau del Parlament, 29 d'abril de 2010